دسته: گوناگون

چگونه توبه کنیم

چگونه توبه کنیم

توبه ندامت و پشیمانی واقعی از گناهان گذشته است و این ندامت , ندامت قلبی است , ولی اظهار آن...