برچسب: تعبیر خواب با حرف چ

چشم

  آن چه در زندگی ما عزیز و گرامی است در خواب های ما به صورت چشم ظاهر می شود....

چاه

  به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور...

چاله

  چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است...

چاقو

  چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد...

چاق

  چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید...

چادر

  چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند...

چپق

لطفا به حرف پ و تعبیر پیت مراجعه کنید.  

چتر

  باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته...