برچسب: تعبیر خواب با حرف پ

پروانه

  پروانه یا شاپرک هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع...

پرواز

  پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود...

پرنده

  پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب...

پرستو

  پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون...

پرده

  معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد...

پرتقال

  دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به...

پر

  پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی. دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید...

پای

  معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته، پا...

پالتو

  پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون...

پالان

  پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و...