برچسب: تعبیر خواب با حرف ذ

ذرت

پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانه تفریح و موفقیت در زندگی است . اگر خواب ببینید دیگران در حال...