دسته: تعبیرخواب

نبات

  نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول...

ناودان

  ناودان در خواب هم راهی است برای کسب معاش و روزی و هم طریقی است در جهت دفع مضار...

نان

  دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی...

نامه

  نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی...

ناقوس

  ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال...

ناف

  ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر...

نارنج

  در تقسیم بندی خاصی که معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی...

نارگیل

  نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه...

نابینائی

  وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است...

میوه

  دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی...