دسته: تعبیرخواب

ناودان

  ناودان در خواب هم راهي است براي کسب معاش و روزي و هم طريقي است در جهت دفع مضار...

نان

  ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي...

نامه

  نامه به هر حال حامل پيغام و خبر و سلام است چه در بيداري و چه در خواب ولي...

ناقوس

  ناقوس در خواب ديدار و برخورد در آينده است با مردي پر سر و صدا و در عين حال...

ناف

  ناف مجراي تغذيه جنين است و جنين تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر...

نارنج

  در تقسيم بندي خاصي که معبران دارند گل ها و ميوه هاي پاييزي يا زرد رنگ را خوب نمي...

نارگیل

  نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به دشواري انجام پذير است و تجسم ـ دست ما کوتاه...

نابینائی

  وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن است...

میوه

  ديدن ميوه به طور عام در خواب خير و برکت و نعمت است ولي ميوه ها يک تعبير خاصي...

موم

  موم از عسل حاصل مي شود و عسل نيز در خواب هاي ما خوب است و پول و مال...