دسته: تعبیرخواب

موش

  همان طور که قبلا نيز نوشتم موش دزد است و يک دزد خانگي است و معبران آن را به...

مورچه

  مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته...

مگس

  اگر در خواب ببينيم مگسي در چاي يا شربت يا غذاي ما افتاده در روزهاي آينده کراهتي در ما...

مسواک

  مسواک هميشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها ديده شود باز هم دندان ها را به...

مس

  مس اگر در خواب سرخ به نظر آيد خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبير مي...

مژه

  مژگان عزيزان و نزديکان شما هستند. کساني که به شما خيلي نزديکند و دوستشان داريد و شب و روز...

مروارید

  مرواريد زن خوب است ، مرواريد فرزند برومند است. مرواريد بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابي است و...

مرغابی

  مرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببينيم يک مرغ...

مرجان

  اگر در خواب ببينيد انگشتر يا تسبيحي از مرجان داريد خوب است چرا که خواب شما مي گويد صاحب...

مجسمه

  معبران کهن سنتي که در تعابير خويش به نقش زن در زندگي مرد زياد تکيه مي کرده اند، مجسمه...