دسته: تعبیرخواب

نقره

  اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب ببينيد ازدواج مي کنيد. اگر نقره خام شکل نگرفته ببينيد...

نعل

  نعل، از قديم ترين ايام، نشان روي آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسياري از اقوام، نعل...

نعره

  نعره کشيدن در خواب تعبير روشن و مشخصي ندارد و بيشتر به خاطر پرخوري و زود خوابيدن است. بسياري...

نشاسته

  نشاسته ماده اي است که از گندم مي گيرند و ديدنش در خواب نيکو است و خير و برکت...

نرگس

  نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستي و عشق است چه مرد در خواب ببيند و...

نردبان

  اگر در خواب ببينيد که از نردبان بالا مي رويد، خوب است و خواب شما مي گويد در کار...

نخود

  معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با...

نخل

  خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور مي رويد، شيرين و مطبوع است. ديدن نخل در خواب به...

نجار

  خانم اتيانوس مي گفت نجار در خواب رئيس صندوق است و کسي است که مي دهد و مي گيرد....

نبات

  نبات شيرين است و حکم قند را در تعبير دارد و نعمت و معيشت است و مال و پول...