دسته: تعبیرخواب

زلزله

زمین لرزه یا زلزله: نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی که به نظر قابل اطمینان می‌آمدند، از میان رفتن...

کاخ

لطفا به حرف ـ ق ـ کلمه قصر نگاه کنید. تعبیر قصر و کاخ یکی است. دیدن قصر در خواب گویای...

قورباغه

معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد...

هواپیما

  تعبیر خواب هواپیما چیست؟ دیدن هواپیما در رویا نشان دهنده تغییرات سریع و چشمگیر زندگی است. هواپیما به دلیل...

لخت بودن

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را...

لاله

لطفاً به حرف ش و تعبیر شقایق مراجعه کنید. شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت...

شمشیر

  شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و...

تجاوز

  در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و...

تعبیر خواب تابه

تاوه که ما امروز به آن ماهیتابه می گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن است در رویای مردان دیده شود و برای...