دسته: تعبیرخواب

زلزله

زمین لرزه یا زلزله: نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی که به نظر قابل اطمینان می‌آمدند، از میان رفتن...

کاخ

لطفا به حرف ـ ق ـ کلمه قصر نگاه کنيد. تعبير قصر و کاخ يکي است. ديدن قصر در خواب گوياي...

قورباغه

معبران اسلامي و قديمي در مورد قورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي نوشته اند که چون تباين زياد دارد...

هواپیما

  تعبیر خواب هواپیما چیست؟ دیدن هواپیما در رویا نشان دهنده تغییرات سریع و چشمگیر زندگی است. هواپیما به دلیل...

لخت بودن

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را...

لاله

لطفاً به حرف ش و تعبیر شقایق مراجعه کنید. شقايق گل اشک و ندبه و در عين حال پاکي و عصمت...

شمشیر

  شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و...

تجاوز

  در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و...

تعبیر خواب تابه

تاوه که ما امروز به آن ماهيتابه مي گوييم ظرفي است که به ندرت ممکن است در روياي مردان ديده شود و براي...

سبزه

سبزه در خواب هاي ما فرج و شادماني و خرمي و خوشي است و چنانچه ببينيم سبزه را از زمين مي...