دسته: تعبیرخواب

دیدن بوسه در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت...