دسته: تعبیرخواب

دیدن بوسه در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت...