دسته: تعبیرخواب

سبزه

سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می...

آشغال

  دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانه آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید...

حمله

  تعبیر مورد حمله قرار گرفتن در خواب چیست؟ خواب حمله به معنی حل مشکلات به شکلی مسالمت آمیز است....

استرس

  داشتن استرس شدید در خواب بیشتر از وقایعی که در بیداری رخ داده‌اند نشئت می‌گیرد. ناراحتی‌ها، نگرانی‌ها و حوادث...

یوز

  یوز، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ . این حیوان در خواب به دشن تعبیر می...

ینگه

  اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در...

یشم

  یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل،...

یخ

  یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن...

یاقوت

  دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است...

یاسمین

  ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو...