دسته: تعبیرخواب

کرکس

  دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار...

کرم

  اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل...

کراوات

  دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب های...

کدو

  می گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی است بی پایه و...

کتاب

  معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه...

کبوتر

  کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر...

کباب

  کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف...

کاهو

  دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین...

کاه گل

  دیدن کاه گل در خواب خوب نیست به خصوص اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد. اندودن بام...

کامیون

  کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد. این...