دسته: تعبیرخواب

کرم

  اگر در خواب ببينيد در ميوه اي که مي خوريد کرم هست پولي نصيبتان مي شود که به دل...

کراوات

  ديدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعي رياکاري است. تعبير خاصي ندارد و چنانچه در خواب هاي...

کدو

  مي گويند کدو صيفي و گياه بي مزه و بي خاصيتي است ولي اين شهرتي است بي پايه و...

کتاب

  معبران نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند کتاب حساب مي خواند غمگين مي شود و چنان چه افسانه...

کبوتر

  کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر...

کباب

  کباب غذايي است مطلوب و دوست داشتني که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف...

کاهو

  ديدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمي است و خوردن آن کاميابي و تمتع به شرطي که شيرين...

کاه گل

  دیدن کاه گل در خواب خوب نیست به خصوص اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد. اندودن بام...

کامیون

  کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد. این...

کاج

  کاج هم سر سبزي و خرمي است و هم سردي و بي مهري و تشخيص تعبير مربوط بستگي دارد...