دسته: تعبیرخواب

لاک پشت

  لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و...

لامپ

  دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر...

لاستیک

  لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا...

لباس

  دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف...

لبخند

لطفاً به حرف خ و تعبیر خنده مراجعه کنید.  

کلید

  داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و...

کلاغ

  کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته...

کفش

  کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر...

کفتار

  همان طور که می دانید کفتار جانوری است وحشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در...

کشتی

  کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و...