طبق

 

سینی tray

طبق ظرفی است به مانند سینی اما مقداری بزرگتر از سینی،

معبران کهن طبق را نادم و کنيز و برده تعبير کرده اند و درباره طبق چيزهايي در همين زمينه نوشته اند ولي چون اولا طبق در زندگي امروز، مورد مصرف آن چناني ندارد و ضمنا مسله داشتن کنيز و …

غلام و برده منتفي است تعابير معبران گذشته را معتبر تلقي نمي کنيم يا قابل اطلاق نمي دانيم. طبق طلا توقع و انتظارات ماست از حوادث و اشخاصي که با آنها برخورد مي کنيم و رو به رو مي شويم. اگر در خواب ببينيم که روي طبق چيزي نهاده اند و براي ما مي آورند بسيار خوب است چون خواب ما مي گويد توقع و انتظاري که داريم برآورده مي شود. اگر کسي که طبق را مي آورد آشنا باشد يک دوست جوابگوي توقعات ما خواهد بود و اگر بيگانه باشد از حوادثي که اتفاق مي افتد بهره مي گيريم. طبق خالي همان طور که گفتيم توقع و انتظار است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده. اگر طبقي پر کرديم و براي کسي برديم ما به انتظار او جواب مي دهيم و اين مشروط است به اين که درون طبق چه نهاده باشيم. اگر در طبق آئينه چراغ باشد، آن طور که سابق براي عروس به خانه داماد مي بردند طبعا مبارک و ميمون است و ماخدمتي در خور و شايسته انجام مي دهيم ولي اگر يک طبق شلغم يا خاکستر ببريم بديهي است که نيکو نيست و ما او را غمگين و رنجور مي کنيم. اين براي مثال نوشته شد چرا که چيزهاي خوب و بد زيادند. طبق شکسته نشان بر نيامدن آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد و چه مال ديگري چون غالبا به بيننده خواب برمي گردد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *