پ پ

جواب کامل همه مراحل بازی شهزاد

 بازی شهزاد

بازی شهزاد

“پاسخ بازی شهزاد”

فصل اول- شهزاد

۱- ترش، شر
۱۰- حر، رحم، حرم
۲- پرس، پسر، سر، سپر
۳- هنر، نر، نهر
۴- پیر، پری، پر
۵- تر، بر، تبر
۶- خم، رم، خرم
۷- زور، رز، ور
۸- در، گرد، دگر
۹- هج، جو، هجو

فصل دوم- عجوزه و بازرگان

۱۱- قند، دق، دف، فندق
۱۲- نای، سن، یاس، انیس
۱۳- کالج، جلا، کال، کلاج
۱۴- کت، تحکم، محک
۱۵- فطر، رفت، طرف، فطرت
۱۶- صدقه، صدق، قصد، قصه
۱۷- تراز، اتر، ارز، راز
۱۸- گند، رنگ، دنگ، درنگ، گردن
۱۹- متکا، ماکت، کتم، کما
۲۰- نگر، گر، کنگر، رکن
۲۱- قهر، قاره، قهار، هار
۲۲- یار، تایر، رای، ریا
۲۳- ذرت، ذکر، تذکر، ترک
۲۴- وسع، سعود، عدو، عدس، عود
۲۵- ته، مته، مخ، تخمه، همت
۲۶- دمغ، دما، داغ، دماغ
۲۷- شکیب، شیک، کیش، شیب
۲۸- صد، دل، صندل
۲۹- مهیب، همی، بیم، بیمه
۳۰- وی، هویج، جوی، وجیه

فصل سوم- صیاد و کوزه

۳۱- خام، همتا، هما، ماه، خاتمه
۳۲- زری، فیروز، ورز، روی، روز
۳۳- خبز، خبازی، خیز، ابزی، بازی
۳۴- ورم، منشور، منش، موش، نرمش
۳۵- باز، اهل، ازل، زباله، ابله
۳۶- اخور، اخر، ارس، سوراخ، خرس
۳۷- سیر، چپر، سپیچ، سرپیچ، ریس
۳۸- راش، لواش، شورا، شلوار، واشر
۳۹- کلت، کشت، شتاک، شکلات، تشک
۴۰- لحم، حمل، رحل، مرحله، محله
۴۱- مایه، مهیا، بامیه، بها
۴۲- بغل، غول، لبو، بلغور، لغو
۴۳- سیبل، سلب، قسب، بقل، قبل
۴۴- شن، بنفشه، بن، شنبه، نبش
۴۵- بنیاد، بان، ناب، بیان، بید
۴۶- تبه، هشتی، شبیه، بهشتی، تیب
۴۷- توبان، ناو، وات، وان، تابو
۴۸- چاره، پارچه، چپه، چهار، چاپ
۴۹- پند، صدا، ندا، صاد، پانصد
۵۰- زیپ، پیرو، زیپ، پرویز، پیروز

فصل چهارم- شاهزاده ی سنگی

۵۱- خود، دون، دوزخ، زند، پوزخند، دوز، پند
۵۲- غضب، نبض، غنا، بغض، غضبناک، بانک
۵۳- ناف، افرین، ران، نار، نفر، نیا
۵۴- فساد، اره، هدف، فدا، افسرده، اسد
۵۵- قاب، قربانی، قاری، برنا، قناری، برین
۵۶- ترکش، کشتزار، تشکر، زکات، اشک، شکر
۵۷- نایل، لای، لیر، انگل، نارگیل، لنگر
۵۸- فسیل، فیلسوف، سیلو، فلس، سیف
۵۹- سفارت، مفسر، رسام، سامت، اتمسفر، سفرا
۶۰- دامن، دمار، هردم، دامنه، مردانه، مدرن
۶۱- عمارت، مراجع، تجار، مجرا، مراجعت، رجعت
۶۲- تومار، راوی، ویار، تاری، متواری، مترو
۶۳- مانتو، متوازن، زمان، توازن، زانو، توان
۶۴- تیبا، قابلیت، قابل، قالی، قلیا، تلاقی، بیات
۶۵- رفاه، فرزانه، نفر، زرافه، راهزن، ارزن
۶۶- امور، نمودار، منور، امدن، دوان، نورد
۶۷- اسیر، اگهی، ساری، گریس، سیاهرگ، سیگار
۶۸- فلات، کفال، تلافی، کفالت، تکالیف، تالیف
۶۹- اریب، بارش، شیار، شیبا، ابریشم، شراب
۷۰- غزال، بزغاله، بالغ، غلبه، بغال، زغال

فصل پنجم- ملک هندوستان

۷۱- روب، بارو، نارو، روبان، برون، روان، نور
۷۲- بنی، یاد، نبی، بنا، دای، بند، دنیا، نایب
۷۳- ورد، شاد، واشر، رود، داور، دشوار، راد، درو
۷۴- دیه، زله، هزل، دیزل، لیز، دهلیز، دله
۷۵- خشن، رخش، شاخ، شان، رخشا، ناشر، خان، رخشان
۷۶- تاس، ستار، رسالت، استر، سال، تراس
۷۷- قبا، قربان، قبر، قران، انبر، باقر، قرن
۷۸- اسف، ادرس، داس، دسر، سرا، دار، فاسد
۷۹- ایه، گیاه، گاه، سیاه، اسی، هاگ، سایه
۸۰- تلقی، قیل، تقلی، بلی، قلب، تلقیب، تقبل
۸۱- کاش، کلاش، شکیل، کاشی، شکل، شالی، شاکی
۸۲- ارض، رضوان، روا، رضا، انور، نوار، ران
۸۳- توز، زیتون، یوز، تیز، وزن، زینت، وزین، تین
۸۴- سبا، سقا، سباق، ساق، بقا، سابقه، ساقه، قبه
۸۵- روس، راسو، اور، وتر، روستا، رسا، ترس
۸۶- سما، سهم، سهام، سام، ساچمه، ماسه، اهم
۸۷- رخش، خرگوش، شوخ، خوش، گور، گوش، خروش
۸۸- رام، نیم، ارمنی، میان، امین، منیر، نیرم
۸۹- خزان، ناز، خانه، خان، زان، خزه، خزانه، خازن
۹۰- چنبر، چنبره، بهر، بچه، چرب، رهن

فصل ششم- عروس چوبی

۱۰۰- تام، تمنا، مناعت، مات، متن، متان، عام، اتم
۱۰۱- نسا، احسنت، سنا، حسنا، حسن، نحس، ناس، ساحت
۱۰۲- کیا، کرسی، ریسک، سرک، کار، اکسیر، کسر، سایر
۱۰۳- لوچ، الوچه، چله، چلو، الو، چاله، چاه
۱۰۴- اکول، اکو، الونک، کول، الکن، وال، کلان، کاو
۱۰۵- شام، امر، ارزش، رمز، مار، امرزش، رزم، مشا
۱۰۶- مرز، امروز، زار، ارم، وزرا، موزر، مور، زوار
۱۰۷- تیم، منت، نامی، نیت، یمن، امن، تامین، تمنی
۱۰۸- حیرت، حیف، تفریح، فتی، فتح، تیر، تحریف، حتی
۱۰۹- گیل، یاب، بالی، گالی، بال، گلابی، بلا، بیگ
۱۱۰- لوت، ولید، تولد، ولت، تلو، تولید، ولی، دیو
۱۱۱- متر، ثمرات، ارث، تمر، ثمر، تارم، ترم، اثر
۱۱۲- دیار، دیوار، دور، ودا، دیر، وادی، ارد، یاور
۱۱۳- واج، جدار، جار، ورج، اجر، جوار، واجد، درج
۱۱۴- مراد، بدر، ادب، دام، مربا، مرداب، باد، برد
۱۱۵- ارتش، تراشه، تراش، رشت، رشته، شهر، شاه، هشت
۱۱۶- علت، معتل، املت، ملت، اعم، علامت، تعمل
۱۱۷- برکت، کبر، تبریک، ترکیب، بکر، کبریت، تکبیر
۱۱۸- میت، رحیم، تحریم، رحم، حتم، تحریم، متی، مری
۱۱۹- سرمه، مهر، درهم، رسم، رسد، همدرس، دمر، مهد
۱۲۰- یوم، دین، مینو، ندیم، مین، مدیون، مدنی، دمن
۹۱- روزن، زنبور، برزن، بروز، نوبر، ورز، زبر
۹۲- چمن، ادم، نماد، نما، نمد، چمدان، چند، نادم
۹۳- گالن، لگد، انگ، لادن، لگن، گلدان، گدا، لنگ
۹۴- بانگ، اهنگ، انگه، گناه، انبه، بنگاه، نگه، هنگ
۹۵- لوح، حوله، صله، حصول، هول، صلح، حوصله
۹۶- اهن، اینه، نیز، زین، زهی، نهی، نیاز، نیزه
۹۷- وام، البوم، مال، بوم، اول، مبل، وبا، بام
۹۸- یال، تلاش، ایل، اشتی، لات، اتش، شیلات، اتی
۹۹- رنج، زنجیر، ریز، جزر، جرز، زرین، جین، جیر

فصل هفتم- شاه دزد

۱۲۱- ملک، لیک، ملی، میل، ملاک، مکل، مالکی، کام، کمال
۱۲۲- دانه، حیا، ادینه، هندی، حین، اهنی، ایده، ناحیه، نادی
۱۲۳- سده، نهاده، نهاد، ساده، سند، هدا، دهنه، سنه، هندسه
۱۲۴- هجری، هنری، یونجه، هنرجو، جیوه، نیرو، هرج، جون، وجین
۱۲۵- دوش، یواش، دوری، اشد، شیاد، دشواری، شیر، دیش، وارد
۱۲۶- پود، پور، پرش، شیپور، یورش، پیشرو، پدر، رشد، ریشو
۱۲۷- تریکو، تیوا، روایت، رویت، کتری، تکاور، راکت، یکتا، یارو
۱۲۸- مینا، ما، تن، متین، ایمن، تیان، امنیت، نام، نیات
۱۲۹- سرد، درس، همسر، سرمد، دره، مدرسه، رده، سرم، هدر
۱۳۰- گاری، گیرا، سیاره، گاهی، گریه، ریسه، گیره، هراس
۱۳۱- تماس، رستم، ساتر، فراست، افست، مسافت، مسافرت، افسر، متاسف
۱۳۲- قلاب، قاتل، لایق، تقابل، اقلیت، بقال، لیاقت، تقلا، تقلب
۱۳۳- بار، قیر، ابری، ابر، نقاب، قریب، بریان، برق، رقیب، بیرق
۱۳۴- سدر، هرس، رها، فره، سار، راه، سفره، ردا، سفر
۱۳۵- گلنار، ریل، گریان، یگان، گلر، گلی، گالری، رنگی، ریگ
۱۳۶- اهرم، مهار، رنده، نرده، نادر، رهنما، نادره، درنا، رانده
۱۳۷- غیل، غلام، غلیان، غمین، یغما، مغنی، غنی، میلان، غلمان
۱۳۸- مجهول، فلج، موج، مفلوج، فوم، مهول، موجه، جلوه
۱۳۹- محبت، حجامت، محب، محتاج، تاج، مجاب، اجم، مباح، بحت، حجت
۱۴۰- سلیب، سیب، عالی، لعب، اسیب، عبا، عباسی، بلع، لعاب، لباس
۱۴۱- رشید، شادی، ارشد، فیش، شفیر، افرید، فریاد، فرد، دایر
۱۴۲- افکن، کاف، افرین، کافر، کفران، کنار، یکان، رکن، کفن
۱۴۳- جواز، مجزا، وجد، مجد، مزدوج، ماجد، زوج، جدا
۱۴۴- عزم، عمر، زعم، همراز، زره، مزه، مزار، زارع، اهمر
۱۴۵- چروک، کوته، کوره، هتک، هور، کور، چوک، چرتکه، کته
۱۴۶- بنیه، یقه، بقر، هبیر، نقی، بیرق، نبیره، ریه، نهیب
۱۴۷- مایو، موزیک، میز، مکی، کزم، ویزا، مویز، کام، اویز
۱۴۸- اشوب، انوشه، نوشابه، نواب، شبه، انبوه، باش، باه، شانه
۱۴۹- هزم، زارع، مزرعه، عازم، هرمز، زمره، زهر، هراز، عامر
۱۵۰- جزم، زاد، جواد، موز، جامد، جزا، مزدا، دوام، مزد، مزاج

2 پاسخ

 1. امیر گفت:

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد ۱٫۰٫۱٫۱”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید “مثل در حجر” هم اومد.
  ضمن تشکر از طراحان این بازی، پاسخ ها به دو صورت تقدیم می شه. ابتدا به روز رسانی پاسخ های قبلی و بعد، تمامی پاسخ های جدیدترین نسخه:

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد ۱٫۰٫۱٫۱”

  فصل دوازدهم: سه خاتون بغداد

  ۳۵۱٫ ایوان، قوی، ساقی، اسیا، قوس، اقیانوس، نای، ناقوس
  ۳۵۲٫ ترد، ندرت، برند، سرداب، دربست، سربند، درست، انبردست، بست، داربست
  ۳۵۳٫ پریا، شاکی، شاپرک، پرشیا، کاشی، پارک، پیراشکی، کیارش، پیرایش
  ۳۵۴٫ باقر، بور، غرب، براق، اهو، بها، روباه، بقره، ابغوره، قبر، قورباغه، اره، غوره
  ۳۵۵٫ روح، فنر، فوری، چین، نوح، حوری، فنچ، حروف، حروفچین، وحی، فرنی
  ۳۵۶٫ زیلو، پیل، پلنگ، نیل، نزولی، لگن، یوزپلنگ، نیلو
  ۳۵۷٫ سخاوت، ساخت، پوست، استوا، سخت، اختاپوس، اتو
  ۳۵۸٫ روانه، ارومیه، همار، موریانه، ویرانه، مهران، هموار، هارمونی، مهین، هوا
  ۳۵۹٫ شهین، نشریه، پری، شهریه، پشه، نهر، هنرپیشه، پینه
  ۳۶۰٫ دفتر، دستور، دروس، تور، شوفر، شدت، سرشت، فرش، دوست، سرود، فرد، دستفروش، روش، سوت، درفش
  ۳۶۱٫ نمره، فرم، فرمانده، دامنه، فهم، نمدار، مانده، درام، مفرد، فرمان
  ۳۶۲٫ رانش، جشن، هجو، جوهر، اوج، جشنواره، نور، هنجار، اشور، هاشور، نجار، هجران، جوانه، جهش، جهان
  ۳۶۳٫ راسته، ترانه، رسان، تنها، هراس، هنرستان، تهران
  ۳۶۴٫ شلنگ، دلگشا، لنگر، ناشر، گشاد، گلنار، شنل، گردان، نارگل، شالگردن، شگرد، نگارش، انگل، شاگرد
  ۳۶۵٫ اهرم، گریم، ماهیگیر، یاری، گاری، گام، همگرا، ماهر، اگهی، یار
  ۳۶۶٫ وبا، وال، بلا، البالو، اول، اوایل، یابو، والیبال، لولا
  ۳۶۷٫ باز، گربه، بزرگراه، هرگز، گراز، ارگ، بزرگ، بهار، اره، گاز، رهبر، گرز
  ۳۶۸٫ خزه، خزر، روزه، نواز، روزنه، خوره، زورخانه، خون، رخنه، هاون
  ۳۶۹٫ جنبش، پنجه، پنجشنبه، جشن، جنب، نبش، جهش، ننه، پهن
  ۳۷۰٫ فوران، اردن، دوران، فردا، روان، دار، اروند، وفا، فضانورد، وارد، فضا، نفر
  ۳۷۱٫ روشن، شوربا، رویا، ویران، روانی، نور، نیشابور، ریش، ابی، ناو
  ۳۷۲٫ واکسن، کوتاه، ساکت، اهو، سوهان، نکته، تانک، کاسته، کوهان، کوهستان، کاوه، سکونت
  ۳۷۳٫ بابک، کباب، چلوکباب، چلو، کوچ، کچل، کلاچ، لبو، الو، الک، بلوک، بلا
  ۳۷۴٫ ایدا، اچار، ابیار، یارد، ابادی، ابدار، اداری، ایراد، ابدارچی، دبیر
  ۳۷۵٫ دریبل، بلدرچین، بندری، برلین، چیدن، چرند، چنبر، چریدن
  ۳۷۶٫ الایش، لرز، ارازل، شالیزار، شیار، زاری، ارایش، شیر، ارشیا، لیزر
  ۳۷۷٫ ویتامین، اتم، ایین، متن، اتی، تامین، ایتم، یتیم، تومان
  ۳۷۸٫ بندر، دربند، گردنبند، گردن، برگ، ننگ، برند، درنگ، درب، گند، نگر، برد، بدن
  ۳۷۹٫ پهن، نوپا، خان، خانه، پته، پناه، پخته، توپخانه، هوا، خاتون
  ۳۸۰٫ کیوان، بینوا، مینا، مبانی، نمک، کمیاب، بانمک، کامیون
  ۳۸۱٫ منشا، شمع، عید، معدن، ناشی، ماشین، شمعدانی، نمایش، نماد
  ۳۸۲٫ نگاره، مرزه، زمان، اهنگر، هنگام، زرنگ، مهناز، زمانه، هرمزگان، گمان، همزن، همگان
  ۳۸۳٫ سنت، دادستان، داستان، داد، اسناد، استان، تاس، سنا، تند
  ۳۸۴٫ افسر، فارس، رفسنجان، فنر، نجار، فسنجان، جار، نان، سنا، فنج، فنا، نفس، فنس
  ۳۸۵٫ چرب، ابراز، چاه، چهار، ازار، چابهار، بازارچه، زابرا، باز
  ۳۸۶٫ البوم، متولی، اتومبیل، تمایل، تالیم، توالی، لوتی، موبایل
  ۳۸۷٫ ابرنگ، بناگر، خبرنگار، رگبار، بانگ، خبرگان، خنگ، انگ
  ۳۸۸٫ رشوه، گوشه، گوشواره، ارش، شاهرگ، شوره، گرو، شور، گره، هاشور، ورشو
  ۳۸۹٫ اهانت، انتها، استوانه، اوستا، تنه، هوا، ساوه، اسان، توان، سوا، ستوان
  ۳۹۰٫ رام، مخابرات، ارا، تار، خمار، بخارا، ربات، مربا، تمبر
  ۳۹۱٫ موزه، هارون، ازمون، زانو، روزنامه، امروز، منور
  ۳۹۲٫ توازن، تناسخ، وانت، نخست، تخس، سزا، نوساز، تونس، ناز، سخن، خوزستان، خواست
  ۳۹۳٫ کوره، کوهنورد، ورود، کور، نکره، نوکر، کنده
  ۳۹۴٫ نمادین، همانند، نماینده، نهمین، نهان، مهدی، مدینه، همدان
  ۳۹۵٫ بدلی، بلا، رای، دریبل، لایی، لیبی، ردیاب، بیلیارد، بیل، یاری، دلیر
  ۳۹۶٫ ادمکش، پشمک، پشم، مکش، پاک، پماد، دامپزشک، اشپز، پزشک
  ۳۹۷٫ کابوی، کاخ، خالکوبی، کلوخ، خاک، بخیل، کولی، کیلو، خوک
  ۳۹۸٫ براق، قبرستان، قنات، بستر، قار، برق، سرقت، تناسب، قربان
  ۳۹۹٫ ملکوت، ریتم، کویت، تکلم، تیمور، موکل، کمیت، کیلومتر، رتیل، متکی، موکت
  ۴۰۰٫ دلاک، هدا، کلاهخود، خاله، وکلا، دخل، کلاه، داخل، دلخواه، کوله، دکل

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های تمامی مراحل بازی “شهزاد ۱٫۰٫۱٫۱”

  http://uupload.ir/view/7bj1_پاسخ_های_بازی_شهزاد_۱٫۰٫۱٫۱٫txt/

 2. امیر گفت:

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد (هزار داستان)” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۲”

  فصل سیزدهم: مهمانی سه خاتون

  ۴۰۱٫ یال، نکات، کابینت، کیا، بانک، نیک، لکنت، لاک، نیابت، نبات، انی، کلان، تلکابین، لابی، کابل، لنت
  ۴۰۲٫ شورا، داد، وبا، داشبورد، بارش، دود، شوربا، باور، داور، درد
  ۴۰۳٫ صخره، نهاد، خاص، رهن، رصد، خرده، رصدخانه، صادر
  ۴۰۴٫ نقل، تنیس، تعلق، عقل، عسل، علی، نعل، سنت، تعلیق، سنتی، سعی، نستعلیق، علت، لعنت، لیست، تلقین
  ۴۰۵٫ همایش، خیام، هخامنشی، خشن، خیمه، میخ، خشم، شاخه، شخم
  ۴۰۶٫ قیام، کالری، قمار، مالک، ریال، ریکا، قلک، قلمکاری، قایم، ملاک، ریا، لیر، ملایر
  ۴۰۷٫ تنه، سرانه، راسته، ترن، انتر، سرشانه، تار، ارش، شهرستان، تاس، سرشت، هرات
  ۴۰۸٫ فریب، برف، سیبا، کفا، برفک، کبری، کرفس، ریسک، بارفیکس، فکس، فیبر
  ۴۰۹٫ تدارک، دکترا، خدمتکار، دختر، ختم، خدمت، تارخ، دکتر، تراکم، دمکرات، تمرد، خدمات
  ۴۱۰٫ اعمال، علیم، الیاس، عالی، اسماعیل، عیال
  ۴۱۱٫ فارس، سفارش، ارس، شفا، فاش، اجر، نشر، فنج، فنس، اشرف، فشارسنج، رنج، فجر، ناشر
  ۴۱۲٫ سیخک، سرخک، تاخیر، استخر، خاکی، خسارت، خاکستری، کرخت، سرایت
  ۴۱۳٫ جوشن، جاهد، جوشانده، وجدان، شواهد، نجوا، اجنه، جوشان، اوج، اندوه، نواده، جاده
  ۴۱۴٫ خالص، اصل، حاصلخیز، اصیل، حیا، حاصل، خلاص، صالح، خالی، زحل
  ۴۱۵٫ اسکی، تدارک، تایر، دستی، ادرس، یاسر، درست، دستار، ارد، یاد، دستیار، کیا، یار، کدر، سیر، دارت
  ۴۱۶٫ گلو، فرش، گوشی، شرف، ویفر، گوش، ولی، شریف، فروش، گوریل، یورش، رویش، ریش، گلف
  ۴۱۷٫ یاد، زندانی، اندونزی، نازی، ویزا، نینا، ونیز، ایدز، یون، یزدان، زندان
  ۴۱۸٫ شیما، پیشانی، ایمن، یمن، شیمی، پیشی، منش، شنا، نیایش، ماشین
  ۴۱۹٫ گروه، اهو، فروشگاه، ارش، هار، فشار، گوهر، گوارش، فواره، روش
  ۴۲۰٫ زیرک، ویزا، وزش، کاش، کشاورزی، ریزش، رازی، واریز، وزیر، کشاورز، روزی، زکریا، شاکی، زری
  ۴۲۱٫ ساکت، کسالت، تاکسی، کال، الکی، کلاس، پیت، کلیپ، الک، الپ، پلاستیک، کیا، سیل، اسکی، کاپ
  ۴۲۲٫ مهمان، نامحرم، همنام، نمره، هنر، حمام، محرمانه، راه، مرهم
  ۴۲۳٫ تاسف، سرد، سفت، سفارت، فردا، درس، ستاره، ترس، دفاتر، فساد، دارت، فرستاده، ادرس، دستار
  ۴۲۴٫ گواه، گیرا، نوا، نیروگاه، ریا، اینه، اهن، گونی، گاری، گوی، روانه، نگاه، راوی، نوه، رهن
  ۴۲۵٫ پتروس، پوست، سرخپوست، سوپ، روس، ترسو، سرو، پتو، ترس، سوخت
  ۴۲۶٫ خون، اهدا، خانواده، نواده، دانا، دوا، خوانا، هدا، هود، نود، اهن، خنده، ادا، خواهان
  ۴۲۷٫ فتوا، سفال، فوت، فستیوال، سلفی، تاسف، ولایت، یوسف، سال، تلف، تلافی، یاس، یافت، فایل، سوت
  ۴۲۸٫ ناله، جاهل، لاهیجان، اجیل، نهال، جهل، هیجان
  ۴۲۹٫ بدن، زند، ناس، بدنسازی، داس، ساز، یزدان، بنز، ادبی، ناب، سبد، دیس، اسید، زیبا، نای، سینا، سزا
  ۴۳۰٫ پست، سود، بودا، بوداپست، وبا، اوت، دوات، سودا، سوا، اسب، پتو، سواد، پادو
  ۴۳۱٫ ارم، تار، اینک، کمان، تینر، کارت، رامتین، رمانتیک، ترک، ریتم
  ۴۳۲٫ شوید، شاهرود، رادیو، هشدار، دایره، ارشیو، داور، دور
  ۴۳۳٫ واکر، کار، ورزشکار، زور، ارز، واشر، کور، رزرو، روش، شرور
  ۴۳۴٫ اسمان، سلیمان، سینما، املا، نسیم، اسیا، میانسال، سامان
  ۴۳۵٫ نفر، دور، ردیف، رنو، فرد، ویفر، دین، فنر، روی، نود، روند، فروند، یون، فریدون، رود، فنی، فروردین، دیو، فردین، درون، فرنی
  ۴۳۶٫ ظفر، ظرفشویی، ریش، رویش، روی، ظرف، شرف، شیر، فیش
  ۴۳۷٫ تارخ، بخت، بیخ، اتی، بختیاری، خیر، ریخت، ترب، خراب، خار، تیر، تار، بخاری، خیرات
  ۴۳۸٫ نگر، نگاره، ارگ، دهان، رها، ران، اجنه، جهانگرد، گران، رنج
  ۴۳۹٫ دیو، مدار، رادیو، مرور، مراد، ارد، رویا، امید، مور، امیر، یارد، رای، مروارید، رام، ارم، دیوار
  ۴۴۰٫ ستون، خوانا، وانت، تاس، اتنا، اتان، اوت، نخست، توانا، سنت، ستوان، خون، تونس، سخن، ناو، استخوان، خان، وات، اتو، انس، تخس
  ۴۴۱٫ بال، بنا، جنگلبان، نان، جنگل، بالن، گلاب، جالب، لبنان، ننگ، جناب
  ۴۴۲٫ ولرم، روی، مور، مشورت، تیم، یشم، شتر، موش، لیمو، لیموترش، رشت، میش
  ۴۴۳٫ خدا، داور، وان، هند، هندا، نادر، روانه، روند، دار، وارد، اره، ارد، رودخانه، دانه، اردو، نرخ، خرد، ناو، اخوند
  ۴۴۴٫ نیاز، بنیاد، زند، ابدی، بندباز، زبان، باز، زینب، ابی، بدبین، زیان، بادبزن، نایب
  ۴۴۵٫ غار، روانی، ویران، روغن، یارو، یار، غنی، ناروا، ارغوانی، غیر، نای
  ۴۴۶٫ راسو، سوپاپ، ساتور، پاس، پست، ستار، تراس، راس، پرتو، روستا، پاسپورت، پارس، پرستو، پاستور
  ۴۴۷٫ مصرع، ارم، مصراع، صدر، مار، صدام، صدراعظم، رعد، مصر
  ۴۴۸٫ پیدا، پشه، پاشنه، شهیدان، پاینده، دنیا، پیشنهاد، نای، شاهین، پیاده
  ۴۴۹٫ دارا، مدارا، مرداد، ارام، درامد، گرما، امر، امار، مادر، امدادگر، دامدار، امداد
  ۴۵۰٫ مرتد، ثروت، تندر، مروت، تندرو، موثر، ثروتمند، مونث

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۲”
  (پاسخ های تمامی مراحل):

  http://s9.picofile.com/file/8343552250/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_1_0_1_2.txt.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید