برچسب: تعبیر خواب با حرف گ

گیلاس

  گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی...

گیسو

  موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد....

گیتار

  اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش...

گوهر

  هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما...

گونی

  اگر در خواب ببینید که گونی می بافید کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام می دهید. اگر در...

گوشواره

  گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست....

گوشت

  دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته...

گوش

  اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا...

گوسفند

  گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند...

گندم

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای...