برچسب: تعبیر خواب با حرف ن

نیمرو

  دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. هر...

نمد

  نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد نیز...

نقره

  اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید...

نعل

  نعل، از قدیم ترین ایام، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسیاری از اقوام، نعل...

نعره

  نعره کشیدن در خواب تعبیر روشن و مشخصی ندارد و بیشتر به خاطر پرخوری و زود خوابیدن است. بسیاری...

نشاسته

  نشاسته ماده ای است که از گندم می گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و برکت...

نرگس

  نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و...

نردبان

  اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار...

نخود

  معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با...

نخل

  خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید، شیرین و مطبوع است. دیدن نخل در خواب به...