برچسب: تعبیر خواب با حرف م

میوه

  دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی...

موم

  موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال...

موش

  همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به...

مورچه

  مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته...

مگس

  اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما...

مسواک

  مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به...

مس

  مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می...

مژه

  مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز...

مروارید

  مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و...

مرغابی

  مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغ...