برچسب: تعبیر خواب با حرف ف

فیل

  فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما...

فندق

  فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که...

فلفل

  دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و...

فسنجان

  دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت. فسنجان مالی است که...

فرنی

  فرنی در خواب سود یا نعمت یا کالا و مالی است که نه با قدرت بلکه در عین ضعف...

فروش

  فروش اصولا در خواب های ما خوب نیست چون مفهوم آن این است که چیزی را از دست می...

فرفره

  فرفره فریب و نیرنگ است. اگر در خواب ببینید که چون کودکان فرفره ای در دست دارید نشان آن...

فرغون

  فرغون در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما...

فرعون

  فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم. در خواب های خویش ما شخصی...

فرشته

  دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می...