برچسب: تعبیر خواب با حرف ش

شمشیر

  شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و...

شیشه

  معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن...

شیر(حیوان)

  شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی...

شلوار

  شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به...

شقایق

  شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است. اگر در خواب...

شراب

  اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر...

شتر

  شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از...

شپش

  شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش در خواب...

شبدر

  شبدر گیاهی است با سه برگ چلیپائی که دیدنش در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینیم که در...

شب بو

  شب بو زنی است لاغر اندام و زیبا و نیک مختصر و خوش سخن و خوش نیت که به...