برچسب: تعبیر خواب با حرف س

سبزه

سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می...

سفر

  سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در...

سس

  سس در خوابهای ما هیچ تعبیر خاصی ندارد مگر اینکه طعم و مزه اش مطرح باشد و در چنین...

سرکه

  سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه...

سرو

  دیدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگی و سرفرازی است. هر چه سرو رفیع تر باشد رفعت...

سرمه کشیدن

  معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنایی تعبیر می کنند در واقع در خواب سرمه به...

ستاره

  در جائی از همین کتاب نوشته که بر مبنای تئوری های فروید درباره خواب، کسانی که در نظر ما...

سبیل

  سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم...

سالاد

  سالاد خیر و خوبی و نعمت است به شرطی که سس و چاشنی نداشته باشد. اگر در خواب سالاد...

ساعت

  در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب...