برچسب: تعبیر خواب با حرف ز

زکام

  اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان...

زین

  زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین...

زن

  ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . معبران...

زیلو

  زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم. به زبان...

زیره

  دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد. استشمام بو و عطر زیره در...

زیتون

  همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی...

زولبیا

  زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد. اگر...

زوزه

  زوزه را در خواب نمی توان دید. چند چیز هست که در خواب نمی توان آنها را دید ولی...

زهر

  معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه السلام روایت می کنند...

زندان

  اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر...