برچسب: تعبیر خواب با حرف ر

روز

  امام صادق علیه السلام می فرماید در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترین روزها روز...

رودخانه

  نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند. آب تنی در رودخانه...

رمال

  رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند. چنانچه...

رقص

  چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر...

رفو

  معبران کهن نفس سوزن زدن منهای دوختن را خوب ندانسته اند و به همین علت رفو را از دوخت...

رفتگر

  اگر ببینیم رفتگری زباله های خانه ما را می برد غم خواری می یابیم که غم و اندوه ما...

رشته

  رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و...

رسن

  لطفاً به حرف ط و تعبیر طناب مراجعه کنید.  

رز

  اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و...

رب

  اگر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به زحمت و رنج و...