برچسب: تعبیر خواب با حرف خ

خرمن

خرمن در خواب مال انبوه و اندوخته است و خیر و برکت و نعمتی است که در اثر کار و...

خرما

  دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می...

خرگوش

  دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما...

خردل

  خردل یا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است چه خشک ببینیم و چه تر و...

خرچنگ

  خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست می...

خربزه

  دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت...

خرابه

  اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در...

خر

  دیدن خر در خواب خوب است. برخی خر را مردی احمق دانسته اند که به زندگی بیننده خواب وارد...

خاکستر

  خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است. اگر دیدید در خواب به دنبال خاکستر می گردید تا...

خاک

  خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی...