برچسب: تعبیر خواب با حرف ج

چکه کردن

  اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است...

جغجغه

  جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که...

جسد

  اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب...

جریمه

  اگر در خواب ببینید که جریمه شده اید پاداش می گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می...

جرقه

  دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد. یک وقت هست که در خواب...

جدال

  بر خلاف بیداری که جدال کار خوبی نیست ، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به...

جت

  جت در خواب های ما حادثه ای است که با سرعت زیاد و باور نکردنی اتفاق می افتد یا...

جانور

  کلا اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و...

جانماز

  موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این...

جامه

  جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی...