برچسب: تعبیر خواب با حرف ب

دیدن بوسه در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت...

بهشت

  بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم… که وقتی در...

بهار

  بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی...

به

  دسته ای از معبران اصلا درباره میوه به چیزی ننوشته اند. گوئی در منطقه ای که آن ها می...

گل بنفشه

  گل بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با...

بنا

لطفا به حرف س و تعبیر ساختمان مراجعه کنید.  

بز

  بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می...

برهنگی

  برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم...

بره

  دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره را در خواب خیر و برکت...

برنج

  برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در...