دسته: تعبیرخواب

قبر

  دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان...

قالی

  قبلا تعبیر فرش را درج کرده بودیم و همانطور که میدانید فرش و قالی ممکن است مشابه هم نباشند...

قارچ

  قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست...

قابلمه

  در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و...

قیچی

  قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و...

قبرستان

    ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قبرستان، ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی می‌باشد که دین و دنیای آن‌ها...

فیل

  فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما...

فندق

  فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که...

فلفل

  دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و...

فسنجان

  دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت. فسنجان مالی است که...