برچسب: hitchhiking

هیچهایکینگ چیست؟ قسمت صفر

یک وقتهایی آدم در جمع، اصطلاحاتی می شنود که رویش نمی شود حتی بپرسد ای که گفتی ینی چه؟؟یکی از این اصطلاحات، هیچهایکینگ (Hitchhiking) است. در این موارد ترجیحا همرنگ جماعت شوید و حرف...