برچسب: Review

چگونه یک بازخورد (Review) خوب بنویسیم؟

نوشتن ریویو یا بازخوردهای خوب، به دیگران کمک می کند تا درست همان جایی بروند که دنبالش می گردند. در این مطلب، نکاتی را می آوریم که به نوشتن یک بازخورد خوب منجر می...