برچسب: پیامک فلسفی سری جدید

سخنان بزرگان

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد ....