برچسب: پروانه

پروانه

  پروانه یا شاپرک هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع...