برچسب: پادشاه

پادشاه

  به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می...