برچسب: پائولو كوئیلو

سخنان تاثیر گذار بزرگان

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی آموزند، وجدان هستی را مجبور می کنند تا آن اتفاقات را...