برچسب: نخود

نخود

  معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با...