برچسب: مس

مس

  مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می...