برچسب: دیدن مگس در خواب

مگس

  اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما...