برچسب: دیدن مسواک در خواب

مسواک

  مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به...