برچسب: ديدن هيزم در خواب

هیزم

  دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ...