برچسب: جمله های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﻟــﻢ ﺭﺍ ﺑــﺮﺩﻩ ﺗﺐ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻞ ﺳﺮ ﻣـﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮔﻔﺘﺎﺭﻡ ﺷﻌﺮ،ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﺬﯾــﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮﺟﺎﻥ ﺑﻨﺪﻩ...