برچسب: تعیر خواب زیتون

زیتون

  همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی...