برچسب: تعبیر گوهر در خواب

گوهر

  هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما...