برچسب: تعبیر گل بنفشه

گل بنفشه

  گل بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با...