برچسب: تعبیر کراوات

کراوات

  دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب های...