برچسب: تعبیر نشاسته

نشاسته

  نشاسته ماده ای است که از گندم می گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و برکت...