برچسب: تعبیر نجار

نجار

  خانم اتیانوس می گفت نجار در خواب رئیس صندوق است و کسی است که می دهد و می گیرد....