برچسب: تعبیر ناف

ناف

  ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر...