برچسب: تعبیر موی بدن

بدن پر از مو

  اگر اندام و صورت خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با...