برچسب: تعبیر مجسمه

مجسمه

  معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند، مجسمه...