برچسب: تعبیر ماهی ساردین

ساردین

  ماهی ساردین را اگر از دریا گرفته باشید پول و نعمتی است که به زحمت و در محیطی غیر...