برچسب: تعبیر غسل کردن در خواب

غسل

  غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود. غسل کردن به...