برچسب: تعبیر عاشق شدن در خواب

عشق

  عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد...